viernes, 16 de mayo de 2014

Moción polo Día contra a LGTBIfobiaO 17 de maio celébrase o Día Internacional contra a LGTBIfobia, é dicir, un día de loita contra a discriminación por motivos de orientación sexual e identidade de xénero. Por desgraza a LGTBIfobia persiste na nosa sociedade, mostrándose con moitas e diversas caras. A discriminación exercida contra lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais é violencia e como tal debe ser denunciada e condenada enérxicamente tanto pola sociedade, como polos propios poderes públicos.

O Estado Español ofrece unha realidade paradoxal a aquelas persoas que coas súas vidas desbordan a “normalidade” acerca da vivencia do xénero ou a orientación sexual. O Estado Español, por unha banda, é considerado un dos países máis avanzados en igualdade real da UE, neste sentido, é certo que demos algúns pasos en positivo. Pero, doutra banda, queda moito traballo por facer:

Non queremos ser un país preocupado únicamente por liderar rankings económicos, pero no que á súa vez se sigan suicidando vítimas de bullying LGTBIfóbico; no que a medicina sígase guiando por convencións como o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) e a Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE) que aínda patoloxizan a transexualidad como disforia de xénero; no que ás lesbianas e ás bisexuais prívellas do seu dereito a acceder a tratamentos públicos de reprodución asistida, continúellas invisibilizando nos protocolos xinecolóxicos e na sociedade debido ao sistema heteropatriarcal que nos oprime; no que persista un exercicio impune da violencia nas rúas, nas aulas e nos centros de emprego por motivos de orientación sexual ou vivencia do xénero non normativo.

Somos conscientes de que este traballo require dun esforzo educativo enorme, trátase de deconstruir moitos dos prexuízos naturalizados pola sociedade e que as institucións reproducen de forma automática. É un esforzo que require un cambien estructural das lóxicas do sistema a todos os niveis. Pero que non pode seguir sendo a materia pendente da maioría de países, e os/as representantes galegos deben ter iso en conta á hora de dirixirse a outros países do ámbito internacional.

Por todo iso, creemos que desde as institucións temos que seguir traballando en prol da igualdade legal, social e de facto entre todas as persoas. Hai que impedir que as conviccións morais ou ideolóxicas individuais sigan minando o avance da igualdade, que é o camiño da democracia.

Un día como hoxe, o Día Internacional contra a LGTBIfobia, non existe mellor forma de representar á cidadanía que adquirir o compromiso permanente de dar voz ás demandas e esixencias de lesbianas, transexuais, transxénero, gais, intersexuais e bisexuais.

Por todo iso elévanse ao pleno os seguintes

ACORDOS

Primeiro. Contribuír, nas competencias que lle son propias a este concello, ao desenvolvemento e aplicación de todas as medidas previstas na lexislación vigente contra toda discriminación por orientación sexual, identidade de xénero e diversidad familiar, coa finalidade de erradicar da nosa sociedade calquera tipo de LGTBfobia no ámbito familiar, escolar, laboral, social e/ou político.

Segundo. Colaborar con todos os medios necesarios á educación e sensibilización social para o recoñecemento da igualdade social e real e o respecto de os dereitos de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais

Terceiro. Solicitar ao Goberno que abandone a súa política antisocial de recortes e axustes, con especiais consecuencias para o colectivo de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuales. Pedir específicamente ao Goberno que reforce o seu compromiso na loita contra o VIHS/SIDA e garanta a viabilidad económica e presupuestaria do Plan Nacional sobre SIDA, así como a inclusión do proceso de reasignación de sexo no catálogo de prestaciones xerais da Seguridade Social e das lesbianas e mulleres bisexuais nos programas de reprodución asistida.

Cuarto. Condenar a discriminación, violencia, persecución e criminalización das persoas lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuales, e as leis anti LGTBI, que se leva a cabo calquera lugar do mundo.

Quinto. Retirada inmediata de toda subvención ou axuda económica da administración pública ás entidades públicas ou privadas (políticas, sociais, relixiosas...) que coas súas actuacións ou declaracións fomenten o odio ou a discriminación cara ás persoas LGTBI

Sexto. Creación dun Observatorio da Discriminación por Orientación Sexual e Identidade de Xénero, como organismo para a sensibilización e a denuncia das situacións de LGTBIfobia.

No hay comentarios: