viernes, 28 de octubre de 2011

Moción Administración electrónica

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela presenta unha nova moción, nesta ocasión para garantir o acceso á información municipal e facilitar a necesaria participación cidadá requerimos a mellora da Administración electrónica no Concello.

Aquí tedes o texto da moción presentada:

A Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos, ten coma obxectivo recoñecer e garantir o dereito da cidadanía a relacionarse por medios electrónicos coas Administracións Públicas.

Consiste en utilizar as novas tecnoloxías para facilitar a comunicación entre a veciñanza e a Administración e axilizar os procedementos administrativos. En definitiva, trátase de que o maior número de trámites administrativos se poidan realizar a través de Internet, evitando desprazamentos, colas innecesarias, gastos telefónicos e absentismo laboral.

Unha implantación plena da Administración electrónica é beneficiosa para o cidadán, ao permitir unha maior facilidade nas súas relacións coa Administración, mellorando a xestión municipal e reducindo custos para o Concello.

Na carpeta cidadá da páxina web do Concello de Compostela nótase en falta poder realizar certos trámites de forma electrónica como: solicitude de modificación de datos no padrón de habitantes, solicitude de cita con persoal do concello, solicitude de recollidas de mobles, solicitude de autorización de ocupación de vía publica, etc.
Do mesmo modo consideramos necesario informar aos composteláns e compostelás, máis ás pequenas empresas, das novidades no ámbito de TIC do Concello de Santiago de Compostela para difundir o seu uso, sendo un lugar especialmente oportuno para divulgar dita información serían as instalacións onde actualmente se prestan estes servizos de forma convencional.

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro.- Ofrecer a cidadanía a posibilidade de realizar o maior número de trámites administrativos a través da rede.

Segundo.- Desenvolver unha campaña informativa para difundir o seu uso.

martes, 25 de octubre de 2011

Concentración en Defensa da Sanidade Pública

Esquerda Unida Compostela, integrante da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da área sanitaria de Santiago, anima a participar na concentración que se levará cabo o vindeiro xoves, día 27, ás 20:00 na Praza do Toural contra os recortes sanitarios.

jueves, 20 de octubre de 2011

Moción transparencia de datos

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela presenta unha nova moción, nesta ocasión pedimos o Concello que comparta tódolos datos que sexan posibles cos cidadáns, organizacións e outras administracións, nun paso máis que se debe dar para favorecer a tan necesaria participación cidadá na vida municipal.


Aquí tedes o texto da moción:

Os Concellos deben outorgar gran importancia á participación activa de cidadáns e cidadás tendo en conta as súas ideas, suxestións, apoio material e impulso creativo.

Os Concellos deben modernizarse empregando tecnoloxías innovadoras, accesibles e abertas, que permitan unha transparencia total. Este Concello, como todos, ten unha gran cantidade de datos, cuxo valor podería estenderse enormemente se foran accesibles do modo máis libre posible dentro do concepto de datos abertos (open data).

A Lei Orgánica de Protección de Datos, así como a xurisprudencia relevante, normalizan perfectamente a publicación activa online de información e datos reusables, e a Comisión Europea promove moi activamente e actúa de acordo a esta norma nos estados membros.

O acceso público dos datos a través da Web mellora a comunicación coa cidadanía, reforza a imaxe do Concello respecto a creatividade, innovación e mellora os servizos públicos, permitindo ás persoas organizarse, derivando nunha participación máis intensa e cohesión social.

A disposición dos datos baixo licenza libre permite á cidadanía empregar estes datos para propósitos diversos, contribuíndo desta maneira a actividades económicas, xeradoras de emprego e sostibles. A publicación on-line activa de todos os datos aporta un impulso positivo, innovador e construtivo a tódalas áreas da política municipal.

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro.- Que o Concello comparta cos cidadáns, organizacións e outras administracións públicas, todos os datos que sexan posible, mantendo a protección dos datos persoais e a seguridade nacional, en forma reusable e lexible automaticamente e accesible baixo modelos de estándares abertos, segundo obriga o Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica.

Segundo.- Que se realice un plan de acción concreto que conteña:

1.- A publicación inmediata de todos os datos do Concello baixo formatos abertos, segundo o establecido no Real Decreto 4/2010 antes mencionado e cunha licenza de datos que permita o seu libre acceso e uso á cidadanía.

2.- A indexación destes datos, e a súa publicación en modo reutilizable, empregando estándares, interfaces e formatos abertos, facilitando así a búsqueda no contido publicado.

3.- A garantía de que os datos recabados por terceiras partes para o Concello ( contratas, conselleiros externos, etc) se aporten sen limitacións de licenza, en formatos e estándares abertos e sen restricións de copyright, salvo que sexa imprescindible por mor de outros requisitos legais.

4.- A publicación de todos os datos nunha sección específica da Web do Concello, comezando por aqueles nos que non pesen cuestións legais obvias, para que se poida realizar con gran facilidade e coa infraestrutura técnica dispoñible actualmente.

5.- Que os primeiros datos publicados sexan a relación de obras, contratas e ofertas de emprego adxudicadas polo Concello, así como o orde do día, as actas dos plenos e as mocións presentadas no mesmo, de modo que estes datos sexan accesibles ao público no Concello mentres non se dispoñan publicamente on-line na páxina Web.

6.- Que se xenere unha lista cos datos que estarán dispoñibles para a súa consulta.

martes, 18 de octubre de 2011

Encontro aberto da área de mocidade de EU

A área de mocidade de Esquerda Unida Compostela levará a cabo un encontro aberto o vindeiro xoves, día 20, ás 19:00 no CSC do Ensanche, rúa Frei Rosendo Salvado 14-16, coa seguinte orde do día:

1. Elección Xerais 2011

                 1.1 Presentación das propostas electorais en mateira de xuventude

                 1.2 Propostas para campaña nova

2. Propostas de traballo municipal

3. Varios


viernes, 14 de octubre de 2011

Moción Orzamentos Participativos

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela presenta unha nova moción, nesta ocasión, reiterando a nosa defensa da Democracia Participativa e Directa, requerimos ó Concello que leve a cabo as xestión pertinentes para acadar o antes posible os Orzamentos Participativos.


A continuación tedes o texto da moción:

Os Orzamentos Participativos supoñen unha aposta innovadora de co-xestión pública cidadá que propugna como principio básico a Democracia Directa para a planificación comunitaria dos recursos públicos municipais, teñen como obxectivo principal xerar un espazo cidadá de debate e decisión.

Os Orzamentos Participativos no só teñen como obxectivo decidir parte do Orzamento Municipal senón que ademais acadan:

- Promover que a cidadanía sexa protagonista activa do que ocorre na cidade e non simple observadora dos acontecementos e decisións.

- A búsqueda conxunta de soluciones que se correspondan coas necesidades e desexos reais das persoa que viven na cidade.

- Promover a transparencia das decisións e coñecer os procedementos administrativos e o funcionamento interno do Concello.

- Crear espazos de diálogo e toma de decisións entre a cidadanía, os políticos e políticas e os técnicos da administración, que permitan construír, cun sentido comunitario, unha cidade máis xusta e igualitaria

A posta en marcha dos Orzamentos Participativos na cidade foi, é e será un dos puntos esenciais do noso programa electoral, no que se establece unha Oficina de Orzamentos Participativos, que forme á cidadanía na elaboración dos orzamentos e recollida de propostas para o seu traslado ó Pleno.

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro.- Celebración dunhas Xornadas de Formación para as Asociacións e Veciñanza sobre o funcionamento, características e elaboración do Orzamento Municipal.

Segundo. Creación dunha Oficina de Orzamentos Participativos.

Terceiro. Poñer a disposición dos Orzamentos Participativos un mínimo do 25% do Orzamento de Inversións do Concello para que a cidadanía decida onde debe gastarse.

lunes, 10 de octubre de 2011

Pregunta recinto ferial Amio

O Consello Comarcal de EU Compostela presenta unha nova pregunta, nesta ocasión sobre o recinto ferial de Amio.

A continuación tedes o texto da pregunta:

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela defende un cambio de sistema, deste depredador de recursos naturais e humanos, cara un que sexa respectuoso co medioambiente e sustentable social e economicamente. Un dos seus eixos fundamentais debe ser a existencia de canles curtas de comercialización que eviten os longos desprazamentos.

Neste sentido, na nosa cidade, estase producindo unha discusión sobre o futuro do recinto ferial de Amio, na que criticamos o cariz escasamente participativo e comunicativo, no que semella será unha das constantes do actual equipo de goberno. O posicionamento de Esquerda Unida Compostela, tendo en conta os escasos argumentos aducidos polo equipo de goberno, é contrario ao traslado a Silleda, que, como todo apunta, semella ser a única opción que quere manexar o PP compostelá.

Poñendo de relevo que calquera decisión que se adopte, debe ser en defensa da continuidade da feira de gando tal e como se estaba a realizar, o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela considera necesario realizar as melloras pertinentes no recinto de Amio para que teña un mellor e correcto funcionamento.

No caso de que os gobernadores actuais porfíen en trasladar as feiras de Amio a Silleda, o que si esiximos é que non aconteza o mesmo que co antigo edificio do Hospital Xeral, isto é, que permanza nunha situación de abandono unha instalación que se pode aproveitar en beneficio da cidadanía.

Por todo isto a agrupación comarcal de Esquerda Unida realiza as seguintes preguntas para a súa resposta por escrito:

1) Cales son as intencións do Concello con respecto á celebración da feira de gando que se celebra no recinto ferial de Amio? Por que non mellora dita instalación para evitar que Compostela perda este espazo gandeiro?

2) Ten previsto o Concello algunha utilidade pública para esta instalación se decide trasladar a Silleda a feira agrogandeira?

viernes, 7 de octubre de 2011

Pregunta sobre o uso do antigo Hospital Xeral.

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela presentou unha nova pregunta, nesta ocasión requerimos saber que uso promoverá o actual equipo de goberno para as antigas instalacións do Hospital Xeral en Galeras.


A continuación tedes o texto da pregunta:

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela considera que unha das labores fundamentais de calquera goberno local é a de ofrecer ou velar porque se ofrezan servizos, de titularidade e xestión pública, que se encamiñen a satisfacer as necesidades das persoas.

Como xa reflectimos con anterioridade, EU considera que tanto o anterior equipo de goberno como o actual está a perder a oportunidade coas antigas instalacións do Hospital Xeral en Galeras de realizar os esforzos necesarios para utilizalas para o beneficio da cidadanía, e non proseguir coa deriva especulativa do ladrillo que se lle está a dar a estes terreos.

Dado que os terreos son propiedade da USC, consideramos que o actual equipo de goberno debe levar a cabo as xestións pertinentes para colaborar con esta institución e, co apoio da Xunta se fora necesario, empregar esta instalación para algún dos servizos que a cidadanía reclama, propoñendo dende o Consello Comarcal de Esquerda Unida o seu uso como residencia universitaria, de titularidade e xestión pública.

Por todo isto a agrupación comarcal de Esquerda Unida realiza as seguintes preguntas para a súa resposta por escrito:

1) Ten previsto o Concello de Santiago levar a cabo as xestións pertinentes para colaborar coa USC na conversión do antigo hospital nunha residencia universitaria?

2) Ten previsto o Concello algunha outra utilidade pública (residencia para maiores...) para estas instalacións?

3) Permitirá o Concello que se utilicen estes terreos unicamente para actuacións urbanísticas privadas?

lunes, 3 de octubre de 2011

Mellorar a mobilidade en Santiago

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA MANIFESTA, UNHA VEZ MÁIS, A NECESIDADE DUN PLAN GLOBAL DE MOBILIDADE SUSTENTABLE ECONOMICA E MEDIOAMBIENTALMENTE.

O CONSELLO COMARCAL DE EU CRITICA A IMPROVISACIÓN E DEIXADEZ QUE O GOBERNO LOCAL DO PP MOSTRA NESTE EIDO


Esquerda Unida Compostela reitera o seu posicionamento, claramente reflictido no seu programa electoral, en defensa dun transporte público que vertebre e cohesione a cidade e os seu arredores.

Esiximos ao actual goberno do PP, como xa fixeramos co anterior do PSdG e BNG, que non deixe no esquecemento o necesario proxecto do tren de proximidade, e impulse unha estación intermodal, mais aló da inevitable chegada do AVE, na que se integre o transporte ferroviario de proximidade e media distancia, co transporte público en autobús tanto para fóra da cidade como o urbano.

Dende o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela consideramos que as magnas obras en infraestruturas non só non solucionan o problema, que é o elevado uso do vehículo privado, cos custos medioambientais e enerxéticos que provoca, senón que constitúen un verdadeiro efecto chamada para o uso do vehículo privado que, amais do inxente gasto de cartos públicos, só conseguen trasladar o problema do tráfico rodado dun punto a outro da cidade, como claramente se reflicte na ocorrencia do actual goberno local de “suprimir” con barreiras de plástico e metal unha rotonda na que desemboca o tráfico dese custoso túnel que, como moito, conseguiu aliviar o tránsito nun punto da cidade pero que claramente se mostra ineficaz como solución a este problema.

Por todo isto dende EU Compostela volvemos a reclamar que calquera medida que se tome na cidade para solucionar o problema do tráfico rodado ten que ir encamiñada a conseguir a diminución deste tráfico, non a que transite por outros puntos da cidade, polo que demandamos, por enésima vez, que contando coa participación veciñal e de asociacións se leve a cabo a elaboración dun plan global de mobilidade, que abranga dende o tren até a bici, e que, ademais de ser sustentable economica e medioambiental, consiga o cambio que Santiago precisa.

Outubro 2011