sábado, 24 de noviembre de 2007

Moción pola concreción da Lei 11/2007

MOCIÓN

Pola concreción da Lei 11/2007 sobre prevención e tratamento integral da violencia de xénero no día 25 de novembro “Día Internacional contra a violencia machista contra as mulleres”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O século XXI avanza ao mesmo ritmo que as cotas de violencia contra as mulleres e xa que logo, necesitamos que se actúe contra a violencia enfocándola como manifestación da discriminación, da situación de desigualdade e das relacións de poder que os homes exercen sobre as mulleres.

Neste sentido, mentres non se dea un enfoque transversal e estrutural da violencia machista para atallala de raíz e en todas as súas manifestacións, e cunha coordinación eficaz e real a partir dos poderes públicos, os dereitos das mulleres seguirán sendo unha aspiración.

Porque a violencia de xénero, a violencia contra as mulleres tamén é transversal: os salarios das mulleres en traballos de igual valor, seguen sendo moito máis baixos cós dos homes; os empregos seguen segregados por sexos; a imaxe da muller segue sendo utilizada como reclamo comercial; os materiais educativos reproducen estereotipos sexistas; o aborto aínda non é libre nin gratuíto; a humanidade segue con parte da Historia oculta, porque non se reflicte a contribución da muller; persisten os despedimentos por razón de sexo; prosegue a explotación sexual das mulleres…

Os Concellos, ao ser a Administración máis próxima á cidadanía, deben estar implicados en primeira liña en dar respostas axeitadas e eficaces á situación das mulleres. A Xunta de Galicia se dotou de disposición normativas para que os Concellos concreten no seu eido de actuación: o V Plan do Goberno Galego para a Igualdade entre o Home e Muller (2007-2010) e a Lei 11/2007 do 27 de xuño para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero. É preciso, xa que logo, que se descenda ao nivel de concreción municipal para garantir que exista unha plena funcionalidade do V Plan e da Lei 11/2007.

No Concello de Santiago dispoñemos de dous órganos privilexiados para traballar a favor da igualdade o home e a muller: a concellaría de Benestar Social e de Muller, e o Consello Municipal de Muller. Non obstante, no tocante á existencia dun plans integral contra a violencia de xénero, vemos como entre os obxectivos da concellaría ou entre os obxectivos do Consello Municipal (artigo I do Regulamento, aprobado en plenario do 27 de xullo de 2000, BOP do 4 de setembro de 2000) non aparece –lóxico no caso do Consello Municipal- a elaboración de dito plan integral.

Por iso, en base ao anterior, proponse ao Pleno do Concello de Santiago que adopte os seguintes:

ACORDOS

1. Que se aprobe un pacto de goberno municipal contra a violencia de xénero que aplique a declaración de "tolerancia cero á violencia" no municipio e a adopción de medidas integrais para erradicar a violencia contra as mulleres, no ámbito das súas competenzas.

2. Que se inste ao Goberno Autonómico, a adoptar as disposicións necesarias para que exista coordinación entre todos os poderes e administracións públicas.

3. Que se introduza, tendo en conta as normas de rango superior, entre os obxectivos da Concellaría e do Consello a función primordial da elaboración, supervisión, posta en marcha e aplicación do Plan Integral Local de Violencia de Xénero.

4. Que a elaboración de dito Plan Integral Local contra a Violencia de Xénero estea encadrado dentro dos Orzamentos Municipais anuais.

5. Que dito Plan represente a concreción da Lei 11/2007 e teña en conta disposición do V Plan: por poñer un único exemplo ilustrativo, o Plan debería contemplar a creación do Observatorio Municipal da Violencia de Xénero.

6. Que dito Plan poña especial atención sobre a especial vulnerabilidade das mulleres inmigrantes vítimas de malos tratos, cando estas se atopan sobre todo en situación administrativa irregular e a denuncia pode supoñer a súa expulsión.

7 Que se implique á cidadanía mediante o propio Consello Municipal de Muller na elaboración de dito Plan Integral. Canto máis participe a sociedade, máis compromiso e responsabilidade se lle poderá esixir.

8 Que o Concello inste ao Goberno Autonómico e ao Goberno Estatal para que se regulamente e se dote orzamentariamente o fondo de pensións impagadas.

9 Que se realicen campañas permanentes de concienciación e sensibilización social que traten de forma especial as emisións ou publicidade de carácter sexista, discriminatorio, vexatorio, estereotipado e as actuacións que publicamente xustifiquen, banalicen ou inciten á violencia de xénero.

10 Que o concello solicite ao Goberno Estatal o aumento das partidas destinadas a transferencias ás Corporacións locais para actuacións conxuntas contra a violencia de xénero, en desenvolvemento das actuacións recolleitas na lei 3/2004.

11 Enviar estes acordos ao Presidente do Goberno Autonómico e Estatal, e aos Grupos do Parlamento Autonómico e Cortes Xerais.

Santiago, 22 de novembro de 2007

No hay comentarios: