domingo, 4 de noviembre de 2007

Esquerda Unida de Ames presenta unha moción para reclamar un regulamento de Participación Cidadá

Despois de ter transcurrido unha lexislatura cun goberno conxunto do PSOE e o BNG, ademáis de varios meses desde as últimas eleccións municipais, desde o grupo municipal de Esquerda Unida-Izquierda Unida de Ames lamentamos a ausencia no Concello de Ames dun REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁN, que sirva de ferramenta para canalizar e garantir fórmulas de participación dos e das cidadás de Ames nos asuntos públicos, máis alá do exercicio do dereito de sufraxio activo cada catro anos para decidir a composición deste Pleno.

Cremos imprescindible que desde o goberno deste Concello se impulse un proceso colectivo de elaboración dun regulamento que desenvolva fórmulas de democracia participativa como complemento da democracia representativa, para que os homes e mulleres de Ames e as organizacións cidadás que conforman o tecido asociativo de Ames sexan os verdadeiros protagonistas da vida pública municipal, e poidan canalizar as súas propostas para construir o proxecto de concello que desexen e intervir nos asuntos de responsabilidade municipal. Trátase, en definitiva, de que os veciños e veciñas poidan participar directamente nas decisións políticas e non só na elección dos decisores políticos do noso Concello.

Os poderes públicos teñen a obriga de garantir a participación cidadá nos asuntos públicos. É unha obriga que se deriva de varios mandatos da propia Constitución. O artigo 9.2. establece que “corresponde aos poderes públicos promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra sexan reais e efectivas; remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os cidadáns na vida política, económica, cultural e social”. Outro tanto pode decirse do artigo 23, onde se afirma que os cidadáns teñen dereito a participar nos asuntos públicos directamente ou por medio de representantes. A Declaración Universal de Dereitos Humanos e o Pacto sobre Dereitos Civís e Políticos das Nacións Unidas, recollen así mesmo entre os dereitos e liberdades fundamentais, o dereito dos e das cidadás a participar directamente nos asuntos públicos.

Por todo isto, solicitamos do Pleno a aprobación do seguinte ACORDO:

O Concello de Ames porá en marcha un proceso de elaboración colectiva dun Regulamento de Participación Cidadá, contando moi especialmente cos veciños e veciñas, así como coas diferentes asociacións e partidos políticos que forman o tecido asociativo do noso Concello

Sr. Alcalde do Concello de Ames

No hay comentarios: