viernes, 14 de marzo de 2014

Moción reforma artigo 135 da ConstituciónO Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela defende que a política ten que estar ao servizo da maioría social, procurando unha sociedade xusta e igualitaria .

O pacto que alcanzaron o PSOE, entón no Goberno, e o PP, principal partido da oposición, permitiu, sen sequera un referendo cidadán, a constitucionalización do principio de estabilidade orzamentaria a través da modificación do artigo 135 da nosa Carta Magna. Desta forma, facíase evidente a vulneración doutros principios constitucionais esenciais na construción do noso Estado autonómico, social e de dereito.

Por exemplo, lesionábanse as capacidades de autogoberno que teñen no noso modelo estatal as Comunidades Autónomas e as entidades locais; é dicir, que a consagración deste principio de estabilidade orzamentaria, e das obrigas que del se derivan, por riba de todos os demais, atenta claramente contra a autonomía da política e a autonomía financeira das Comunidades Autónomas e das entidades locais e vailles a impedir seguir prestando, asumindo e desenvolvendo todas aquelas competencias que a propia Constitución e as leis básicas de organización lles atribúen.

En definitiva, o que vén facer o principio de estabilidade orzamentaria é reforzar a supremacía dos intereses dos mercados sobre os intereses xerais da cidadanía. Introducir este principio na nosa Carta Magna é toda unha degradación da Constitución, que remata sendo un balance de perdas e ganancias que xoga en Bolsa. Esa é a realidade cando se fala de confianza e das empresas de rating en relación con esta reforma constitucional.

Nese sentido, tentouse fundamentar a súa xustificación no rigor orzamentario, no equilibrio e na estabilidade, pero realmente se consagra o desequilibrio social, perséguese unha austeridade pública mal entendida, restrínxese a iniciativa pública e triunfa o axuste duro sobre o gasto social.

Por todo iso, desde o Consello Coamarcal de Esquerda Unida preténdese lograr que o Concello de Santiago asuma o seu papel de representantes da cidadanía e propoña ao Congreso dos Deputados a elaboración dunha proposición de lei que devolva á Constitución o texto orixinal do artigo 135, eliminando a reforma que, se nunha palabra puidese definirse, o que significou para este país e os seus cidadáns e cidadás, é fame.

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. O Concello de Santiago solicita ao Congreso dos Deputados modificar o artigo 135 da Constitución española, que queda redactado da seguinte maneira:

“Artigo 135

1. O Goberno haberá de estar autorizado por lei para emitir Débeda Pública ou contraer crédito.

2. Os créditos para satisfacer o pago de intereses e capital da Débeda Pública do Estado entenderanse sempre incluídos no estado de gastos dos orzamentos e non poderán ser obxecto de emenda ou modificación mentres se axusten ás condicións da lei de emisión.”

Segundo. O presente acordo trasladarase ao Presidente de Goberno e a todos os Grupos Parlamentarios do Congreso de Deputados.

No hay comentarios: