viernes, 25 de abril de 2014

Visibilidade lésbicaDende o ano 2008, o movemento LGTBI reivindica o día 26 de Abril como o día da Visibilidade Lésbica. Este día xurdiu pola necesidade social de que a realidade das lesbianas se fixera presente con forza na sociedade e poder así romper cos prexuízos, o descoñecemento e a invisibilidade que sufría este colectivo.

Os avances logrados nestes últimos anos grazas á loita de toda a comunidade LGTBI son moitos, logros que posibilitaron que se equiparen legalmente co resto da cidadanía. Sen embargo, a igualdade social real aínda está por conquistar.

Dentro o colectivo LGTBI, as lesbianas continúan vivindo unha invisibilidade social, froito da dobre discriminación que sofren: Por un lado son mulleres, e como tales nun sistema patriarcal e misóxino quedan relegadas a un segundo plano, a un ámbito privado mentres que o masculino ocupa espacios públicos e relevantes. E por outro lado, porque como lesbianas seguen uns cánones sexuais non establecidos como “normais”, vivindo a súa sexualidade ao marxe dos homes, fóra das fronteiras do sistema patriarcal. Para eliminar esta discriminación, froito da lesbofobia e do machismo do sistema, é necesario seguir traballando na consecución da igualdade real, nas rúas e nas institucións.

Hoxe, só o 10% das lesbianas son visíbeis no traballo e na sociedade. Atópanse sóas, sen apoio explícito das institucións, que continúan invisibilizándoas, e a penas con referentes culturais e sociais de lesbianas re-coñecidas, un aspecto relevante no proceso de saír do armario. Esta ausencia de referentes públicos que dén un paso adiante ocasiona que moitas lesbianas aínda sintan vergoña cara a súa orientación sexual, xa que non poden recoñecer no seu entorno (privado ou público) unha muller lesbiana coa cal sentirse identificadas. A isto súmaselle a falta constante de sensibilidade que demostran as institucións e a sociedade ante dito colectivo a pesar de que, a través da loita do movemento LGTBI, consigue facerse visíbel cada día con máis forza.

No ámbito laboral, existe unha invisibilidade colectiva polo medo a sufrir represalias por mostrarse visíbeis, acrecentado este medo pola situación de precariedade laboral que viven as mulleres. A feminización da pobreza é unha realidade no noso país, agravada coa crise-estafa que o sistema capitalista está facendo pagar á cidadanía. Mostra desta situación é a brecha salarial existente entre mulleres e homes, os altos índices de temporalidad nos contratos das mulleres, as altas taxas de desemprego feminino, os recortes en gasto social, a reforma das pensións que terá como principais vítimas ás mulleres? Ante esta situación de medo a perder un emprego, aquelas que teñen a sorte de telo, visibilizar a orientación sexual resulta unha proba de risco.

Outro ámbito no que as mulleres lesbianas sofren invisibilidad é no sanitario. Existe un gran descoñecemento da comunidade médica ante a realidade das lesbianas: Non existen protocolos ginecológicos que inclúan e teñan en conta as prácticas sexuais de mulleres lesbianas, leste é un dos motivos que explica a baixa asistencia das lesbianas ás consultas ginecológica, sumado ao medo dunha reacción lesbofóbica do persoal sanitario, non hai estudos que mostren as estatísticas de mulleres que sofren VIH ou ITS, o que dificulta a aplicación de políticas efectivas de prevención. A parte da invisibilidad e descoñecemento do persoal sanitario, hoxe o colectivo lésbico vive en discriminación: a exclusión das lesbianas, xunto ás mulleres solteiras, do programa de reprodución asistida público tendo só a posibilidade de recorrer para ser nais ás clínicas privadas, sendo isto froito dunha privatización da sanidade e discriminación ante este colectivo pola súa orientación sexual. Con esta medida, existe unha imposibilidad de ser nais para as lesbianas e mulleres solteiras de clase traballadora polos prezos abismales das clínicas de fertilidad que negocian co desexo de ser nais

Por todo iso elévanse ao pleno os seguintes

ACORDOS

Primeiro. Este concello comprométese no menor tempo posible a levar a cabo a realización de campañas de sensibilización social que ofrezan referentes públicos de mulleres lesbianas, referentes sociais que dean un paso adiante e recoñezan a súa orientación sexual públicamente para acabar coa invisibilización que sofre este colectivo así como para servir de apoio ás mulleres lesbianas que están no proceso de saír do armario e requiren de referentes positivos para iso..

Segundo. Este concello mobilizarame para lograr un compromiso político de apoio á visibilidad lésbica nas institucións públicas

Terceiro. Desenvolverá programas de emprego favorecendo a inserción laboral das mulleres que contraian matrimonio ou sexan parellas de feito (unión civil) con outras mulleres, mediante rebáixaa da presión fiscal das empresas contratantes ou outros métodos de activación do emprego..

Cuarto. Favorecerá a apertura, por parte do propio concello, conjuntamente coa Comunidade Autónoma, ou por parte dalgún colectivo LGTB ou/e feminista do municipio, dun Punto de Información Municipal ao que poidan acudir as mulleres lesbianas e bisexuais, destinado á aclaración de cuestións relativas á saúde, a prevención das ITS, a educación sexual, a planificación familiar, a orientación a menores, etc.

Quinto. Instará ao Goberno central á modificación da carteira de sanidade para incluír nuevamente ás lesbianas e mulleres solteiras nos programas de reprodución asistida públicos

Sexto. Desenvolverá conjuntamente coas CCAA estudos levados a cabo nos centros de saúde de mulleres lesbianas infectadas con VIH e Infeccións de Transmisión Sexual.

Sétimo. Instará ao Goberno central a profundar na inclusión da realidade das mulleres lesbianas nos protocolos ginecológicos para que o persoal médico coñeza as prácticas sexuais e poidan recibir unha atención adaptada ás súas necesidades.

Oitavo. Fomentará a inclusión das mulleres lesbianas nas políticas de igualdade de xénero para que estas teñan en conta a súa realidade e poidan levar a cabo desde as institucións públicas medidas para eliminar a discriminación e invisibilidad social que viven as mulleres lesbianas.

No hay comentarios: